Građevina

Želimo da Vam predstavimo posebnu nadogradnju rešenja Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV za sve firme koje se bave projektima izgradnje.

Priprema ponude – S obzirom da ponude mogu imati više stotina pozicija (predmer radova) omogućen je fleksibilan unos pozicija u ponudi. Pozicije se mogu importovati iz Excel-a ili se mogu unositi direktno u sistemu. Za iste pozicije (istu specifi kaciju radova) možete imati više prodajnih cena u različitim cenovnicima. Na samoj ponudi možete izabrati željeni cenovnik.

Specifikacija utrošaka – Za svaku poziciju iz predmera može se uneti planirana specifi kacija troškova (broj radnih sati po vrstama rada, potreban materijal, mehanizacija, cena podizvođača ako učestvuju u projektu). Tamo gde nije izvodljivo da se specifi cira trošak za svaku poziciju, mogu se uneti predviđeni utrošci za celu ponudu. U trenutku davanja ponude imamo kompletnu kalkulaciju i izveštaj o planiranoj profi tabilnosti posla.

Praćenje realizacije na gradilištima – Ako ste uspešno ugovorili posao, sledi složeni deo njegove realizacije koji može trajati i više meseci. I ovde nudimo fl eksibilna rešenja u zavisnosti od vrste i dužine trajanja posla. Realizacija se može pratiti preko radnih naloga ili preko specijalno dizajniranih karneta za gradilišta koji se importuju u centralnu bazu. Evidencija realizacije je na dva nivoa: beleženje u kom su procentu urađene pozicije iz ponude (evidencija izvršenih radova) i šta je upotrebljeno od resursa za realizaciju tih pozicija (utrošeni materijal, broj sati radnika, upotrebljena mehanizacija). Ulazne fakture od podizvođača možete direktno vezati za projekat prilikom knjiženja.

Raspodela resursa i praćenje iskorišćenosti – Za efi kasnu organizaciju gradilišta, potrebno je da znamo kojim resursima raspolažemo i njihovu raspoloživost u vremenu. Takođe, potreban nam je i podatak o međusobnoj zamenljivosti resursa. Na ovoj način možemo pravovremeno da delujemo na otklanjanju uskih grla, npr. zakup mehanizacije za određeni period. Dostupne su i analize o iskorišćenosti pojedinih resursa.

Fakturisanje usluga – Na osnovu priznatih radova od strane nadzora mogu se fakturisati usluge preko dokumenta fakture, ili kao privremene i okončane situacije sa specifi kacijom. Korisnik sam bira način fakturisanja za svaki projekat.

Profitabilnost projekta – Da bi se utvrdila što tačnija dobit po projektu, pored direktnih troškova mogu se pomoću različitih ključeva za raspodelu pridružiti i indirektni troškovi projekta (npr. troškovi amortizacije mehanizacije, trošak radnih sati menadžerskog tima, trošak administracije i sl.).

Statusi projekta – Za svaki projekat se prati njegov status, odgovorno lice, datum početka, datum završetka i sl. podaci koji predstavljaju ličnu kartu projekta. Može se voditi i statistika o projektima koji nisu realizovani i razlog odustajanja (npr. izgubili na tenderu). I za ovakve projekte koji nemaju prihod mogu se pratiti troškovi, npr. otkup tenderske dokumentacije, radni sati projektantskog tima za pripremu ponude itd.